Fyofyo (Takrumofo) ~ (Sranan)

Sranan

Fu san ede meki

Sranansma e sakasaka

Brokosaka den srefi so?

E tyari wan lo takrumofo

Fyofyo kon

Na den srefi

Nanga den kondre tapu?

Ala den bigi ogri

Nanga den fufuru

Di w’e kari kon de

E pori wi yeye, wi libi sofasi

Na krin ferstan nomo nanga lobi

Sa man puru wi kmoto na a pina dati


About this entry