Bongo Bita (Fufur’kondreman) ~ (Sranan)

Fufur'kondreman

Yu bongo bita

Yu di e fufuru kondre gudu so

Lek yu no de bun na yu edesey

Lek na bon priti yu

No wan ati yu no abi

Nanga yu kondre

Yu kondreman

Omen preti nyan so

Yu sa man nyan nain wan dey?

Omen gudu so yu man tyari

Te yu blo sa koti?

Dagu srefi betre moro yu

Te Gado strafu sa fadon na yu tapu


About this entry